TOUS

Condicions d’ús

1)  Identitat del titular del blog i contacte amb la companyia
Aquest blog és propietat de Joyería Tous®.
Nom de l’empresa: Joyería TOUS, SA
Adreça: c/ Carme, 2 – 25007 Lleida (Espanya)
La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, tom 191, secció 8, full L-3513.
NIF: A-25039199
Telèfon: +34 93 878 4444
Adreça electrònica: lopd@tous.es

2)  Acceptació de l’usuari
Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i l’ús del blog que JOYERÍA TOUS, SA (en endavant “TOUS”) posa a disposició dels usuaris del web www.tous.es.  L’accés al blog implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús.

3)  Accés al blog
Per accedir al blog cal acceptar abans la política corresponent.
TOUS adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades; tot plegat, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.
TOUS no assumeix cap responsabilitat davant els usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers si aquesta no obeeix a causes directament imputables a TOUS, ni per l’ús que tercers, aliens a TOUS, puguin fer d’aquestes dades.

4)  Ús correcte del blog
L’usuari es compromet a utilitzar el blog, els continguts i els serveis d’acord amb la llei, aquestes condicions d’ús, els bons costums i l’ordre públic. Qualsevol usuari que no respecti les normes d’ús del blog podrà ser donat de baixa, de manera unilateral, pel blog.
Pot denunciar qualsevol comentari lesiu escrivint a l’adreça electrònica: lopd@tous.es.
De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el blog, els seus continguts ni els serveis que es prestin a través del blog amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest document.
Les condicions d’ús s’hauran de respectar i no es podran cometre actes que lesionin els interessos o drets de tercers o que, d’alguna manera, puguin perjudicar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar el blog, els seus continguts o els seus serveis, o impedir que la resta d’usuaris l’utilitzin amb normalitat.
L’usuari també es compromet, de manera expressa, a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics continguts en el blog.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals TOUS presta el servei, i a no cometre accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX ni cap tipus de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar alguna mena d’alteració en els sistemes informàtics de TOUS o de tercers.

5)  Propietat intel·lectual i industrial del contingut del blog
Tots els continguts del blog, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de TOUS, inclosos, a títol merament enunciatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i la resta d’elements que apareixen en el lloc web.
Igualment, tots els noms comercials, les marques i els signes distintius de tota mena que conté el lloc web estan protegits per llei.
TOUS no concedeix cap mena de llicència ni autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre cap altre dret relacionat amb el seu blog i els serveis que s’hi ofereixen.
En aquest sentit, l’usuari reconeix que la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació i, en general, qualsevol altra mena d’explotació, per qualsevol procediment, de la totalitat o una part dels continguts d’aquest lloc web, suposa una infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de TOUS o del seu titular.

6)  Llei aplicable i jurisdicció
La relació entre TOUS i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.
TOUS perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions d’ús i també de qualsevol utilització indeguda del lloc web, tot exercint les accions civils i penals que li corresponguin i l’assisteixin per llei.

TOUS, Joiers des del 1920 . Copyright © 2010-2016. Tots els drets reservats.   Condicions d’ús. RSS Feed